Glödlampor

VA SYD i din vardag

VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten, tar hand om hushållsavfall och hanterar dagvatten. Vi har mer än en halv miljon kunder.

 

Vi vill tillsammans med våra kunder bidra aktivt till en mer hållbar samhällsutveckling - för miljön, nära dig. Vi vill inspirera dig att dricka kranvatten, sortera dina sopor och tänka på vad du spolar ner i avloppet.

 

Nedan följer typiska ord för vår verksamhet som inte är så enkla att förstå. Här får du veta vad de betyder:


 

Dricksvatten

VA SYD har fem medlemskommuner - Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö. Var ditt dricksvatten kommer ifrån beror på vilken kommun du bor i.  

Malmös dricksvatten kommer från Vombsjön, Grevietäkten och en liten del från sjön Bolmen. Lunds och Eslövs dricksvatten kommer från Vombsjön och sjön Bolmen. I Lund kommer även en del av vattnet från eget grundvatten. Lommas vatten kommer från sjön Bolmen.   

Vattnet från Vombsjön bereds vid Vombverket och vattnet från Bolmen bereds vid Ringsjöverket. Dessa två vattenreningsverk drivs av Sydvatten . Det egna grundvattnet från Lund bereds vid Lunds Vattenreningsverk och vattnet från Grevietäkten bereds vid Bulltofta vattenverk. Dessa två vattenreningsverk drivs av VA SYD


I Sverige klassas dricksvatten som ett livsmedel och därför ställs höga krav på kvaliteten. Kranvatten är friskt och gott, dessutom är det prisvärt och miljövänligt.

 

 

 


 

Avloppsvatten

Avloppsvatten är ett samlingsnamn för spillvatten och dagvatten. Spillvatten är förorenat vatten som kommer från diskhoar, toaletter, duschar och olika processer i industrin. Dagvatten är regn-, spol- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor som asfalt eller på genomsläpplig mark. 

 

I avloppsvatten finns resurser i form av fosfor, kväve och organiskt material. Dessa ämnen tar reningsverket hand om och återförenar till det naturliga kretsloppet. Malmös avloppsreningsverk heter Sjölunda och Klagshamns avloppsreningsverk. VA SYD ansvarar också för driften av Ellinge avloppsreningsverk i Eslöv, Källby avloppsreningsverk i Lund och Borgeby avloppsreningsverk i Lomma. 


Avfall

I två av våra medlemskommuner, Burlöv och Malmö, är det VA SYD som är ansvariga för att samla in hushållsavfallet. Matavfall blir biogas, farligt avfall hanteras så att det inte ska spridas i naturen och restavfall (den vanliga soppåsen) bränns och blir fjärrvärme och el. Genom sortering i soprum, återvinningsstationer och vid återvinningscentraler kan alla hjälpas åt så material kan återvinnas och inga farliga ämnen sprids i naturen. Tillsammans skapar vi hållbara kretslopp! 

 

Det är viktigt att ha kunskap om ekologiska fotavtryck, hur produkter påverkar miljön både före och efter vi använder dem. Vår konsumtion har effekt på andra delar av världen och vi måste konsumera mer medvetet. Hade hela världens befolkning levs som vi här i Sverige skulle vi behöva mer än 4 jordklot! 

En bra början för att minska vårt ekologiska fotavtryck är att slänga mindre mat. Andelen onödigt matavfall som hamnar i soporna, det vill säga mat som skulle kunna tillagas och ätas, är i genomsnitt 28 kg per person och år. Samtidigt uppstår det oundvikligt matavfall såsom exempelvis kaffesump, skal och slakterirester. Men om detta avfall sorteras kan det omvandlas till biogas, alltså en helt ny resurs. Om 70 procent av allt matavfall i Sverige samlas in och rötas skulle den producerade biogasen kunna ersätta 73 miljoner lite bensin per år. Det räcker till årsförbrukningen för 84 000 bilar och skulle minska utsläppen av CO2 (fossil koldioxid) med 163 000 ton. 

Lektionstips

 

Den hållbara staden

Malmö stad, E.ON och VA SYD har tillsammans utarbetat gemensamma miljömålsättningar för Hyllie. Genom tätt samarbete som beskrivs i Klimatkontraktet tas steg mot ett hållbart samhälle.

 

Inriktning för den hållbara staden är bland annat satsning på smarta energisystem, förnybara energikällor samt att många mindre lokala energikällor som solceller och mindre vindmöllor används. Vidare satsas på bra cykelvägar och kollektivtrafik där bussar drivs av biogas från matavfall. Nästan 99 procent av allt avfall återvinns men mängden avfall ökar, detta är en trend åt fel håll, vår konsumtion av varor har stor miljöpåverkan och ett förändrat beteende kan ge stora miljövinster.


Lektionstips 

 

Fördjupad fakta

 

 

Hållbar stad

 

  

Smartmatte.se

Smartmatte ger eleverna möjlighet att uppleva matematik i sitt verkliga sammanhang. Verklighetsförankrade arbetsuppgifter ger eleven en bättre förberedelse för livet utanför skolan. När skola och arbetslivet samverkar får eleverna bättre omvärldsperspektiv, eleverna kopplar sitt eget närområde till skolan och tvärtom. Smartmatte strävar efter att öka intresset för matematik och samtidigt ge eleverna en inblick i olika yrken och arbetsplatser. 


Smartmatte erbjuder en skolbok och kostnadsfria workshops på din skola, i ledning av anställda på VA SYD och andra företag i regionen. 


För mer information och bokning av en kostnadsfri workshop gå in på smartmatte.se